Nom: Francisco Javi

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Francisco Javi a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 837 de 59.142 noms
  • Freqüència: 800 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,1 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Francisco (m)Francis (m)Francesco (m)Franco (m)Francí (m)Francesc (m)Franc (m)Fran (m)Javi (m)Francisca (f)

Francisco Javi apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb FNoms originals de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms llargsNoms de nen