Nom: Martha Lucia

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Martha Lucia a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2181 de 59.142 noms
  • Freqüència: 209 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Martha (f)Lucía (f)Marta (f)Thàlia / Thalia (f)Nathalia (f)Llúcia (f)Talia / Talía (f)Mara (f)Natàlia / Natalia (f)Martina (f)

Martha Lucia apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb MNoms originals de nenaNoms llargs de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms llargs