Nom: Otger

Origen i significat

El nom Otger és d'origen germànic i es pot desglossar en dos elements: "od" o "ot", que significa riquesa o fortuna, i "ger", que es pot traduir com a llança. Aquesta combinació podria interpretar-se com "el que lluita amb llança" o "guerrer afortunat". És un nom que reflecteix la importància de la lluita i l'èxit en la cultura germànica antiga.

Tot i no ser un nom excessivament comú, Otger ha tingut la seva presència en la història i la literatura, on sovint s'associa amb personatges de caràcter noble o heroics. En algunes regions, pot haver variacions en la seva ortografia o forma, adaptant-se a la fonètica i els costums locals.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Otger a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1345 de 59.142 noms
  • Freqüència: 407 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,05 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 554 de 1.448 noms
  • Freqüència: 14 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,25 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Roger (m)Ager (m)Ot (m)Oleguer (m)Oier (m)

Otger apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ONoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen